Yönetim Bilişim Sistemleri

Program Hakkında

Neden BİLGİ e-MIS?

Günümüzde şirketlerin toplam piyasa değerlerinin nasıl oluştuğuna baktığımızda en büyük payı gayrimaddi kıymetlerin aldığını görürüz. VUCA olarak ismlendirilen (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) belirsizlik ve sürekli değişim dünyasında stratejik kararlar almak ve bunları uygulamak için kurumların en önemli varlığı da Bilişim Sistemlerinin sunduğu fırsat ve tehditlerin farkında olan ve bunları kullanarak hareket edebilen yetenekler. Artık bilişim sistemleri olmadan hiçbir kurumun rekabet avantajı elde etmesi mümkün değil ve evet, Bilişim Sistemleri sadece bilgisayar uzmanlarına bırakılamayacak kadar kritik. Her yönetici bilişimden anladığı ölçüde fark yaratabilir ve her bilişimci stratejik hedeflere ulaşmak için nasıl katkı sağlayacağını bildiği ölçüde kurumunu ileri taşıyabilir. Müşteri yönetiminden veri analizine, stratejik öngörüde bulunmaktan kaynak optimizasyonu ve değer zinciri yönetimine kadar her alanda Bilişimle Yönetim en önemli rekabet unsuru.

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Bilişim Sistemleri görece önem kazandığında MIS (Management Information Systems - Bilişim Sistemleri Yönetimi) bağımsız bir disiplin olarak gelişmeye başladı. Günümüzde ise artık diğer fonksiyonlar üzerinde etkisi çok yüksek olan bir alan haline geldi, bu sebeple BİLGİ MIS programının mottosu “Management with Information Systems”. Bu programın mezunları Bilişim Sistemlerinin Yönetimi’nin ötesinde “Bilişim Sistemleri ile Yönetim” yetkinliği kazanacaklar. Teknik ve yönetsel becerileri stratejik düşünme, stratejik uygulama ve liderlik alanlarını da kapsayacak.

Program çerçevesinde işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri, disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde ele alınır. Bu bağlamda İş Analitiği ve Büyük Veri (Big Data), Veri Kaynakları Yönetimi, Sistem Analizi ve Dizaynı, Tasarım Odaklı Düşünme gibi konular; İşletme Yönetimi, Girişimcilik, Kurumsal Kaynak Planlama, B2B Marketing gibi işletme konuları ile harmanlanır.

Programın bir diğer önemli özelliği ise günümüzde giderek yoğunlaşan ve esnekleşen çalışma saatlerine de uyum sağlayacak şekilde sunulması. Yönetici adayları ve yöneticilerin  yoğun temposu içinde kampüse gelme mecburiyeti hem coğrafi hem zamansal açıdan yüksek lisans eğitimini sürdürmeyi zorlaştıran unsurlardan biri. Bilgi e-MIS programı online formatı sayesinde kendi ritminizde yüksek lisans yaparak yöneticilik kariyerinize doğru önemli bir adım atabilmenize mesleğinde ilerlemiş BİLGİ mezunları arasına katılabilmenize imkan sağlıyor. 

BİLGİ e-MIS şu yönleriyle ön plana çıkmaktadır:

 • Bilişim Sistemleri ile Yönetim’in stratejik katma değerini hayata geçirecek küresel anlamda “yeni” içerik,
 • Bu alanda dünyadaki gelişmelerin önünde olmanızı sağlayacak, akademik ve profesyonel formasyonu üstün eğitim kadrosu,
 • Program çerçevesinde uygulamalar ve projeler geliştirme imkanını sağlayacak kurumsal işbirlikleri,
 • Bilişim Sistemleri alanındaki en son teknolojilere ve yöntemlere hakimiyet kazandırması,
 • Bilişim Sistemleri ile ilgili geniş kapsamlı ve stratejik analiz yapma yeteneklerini kazandırması,
 • Gerçek hayattaki en başarılı uygulamaları teoriyle bağdaştırarak öğrenilmelerini sağlaması,
 • Programın seçmeli ders olanaklarını BİLGİ MBA programları imkanlarıyla genişleterek farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunması,
 • Öğrencilere MIS yüksek lisans müfredatının çevrim içi metotlarla kampüse katılımı zorunlu kılmadan sunumu, ve
 • Disiplin itibarı ile online uygulamaların kritik olduğu bir alanda kendinize özel bir eğitim programını geliştirme imkanı.

Kimler için BİLGİ e-MIS?

 • Yoğun çalışma saatleriniz varsa,
 • İş programınız belirsizlikler içeriyorsa,
 • Yoğun seyahat programlarınız varsa,
 • İstanbul’da çalışsanız dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız,
 • İstanbul dışında yaşıyorsanız, ve
 • MIS programı zaten online olmalı diyorsanız.

DERSLER

Dijital dönüşümün beraberinde gelen veri bazlı karar mekanizmalarının doğru kurgulanması yönetim bilişim sektörünün olmazsa olmazıdır.  Endüstri 4.0’dan, Blockchain yapılanmalarına, yapay zekadan, nesnelerin internetine kadar tüm gelecek dönem altyapılarının temelini oluşturan veri bazlı mekanizmaların yaratılması ve sağlıklı kurgulanması gerekir.  Bu dersin amacı öğrencilerin aşağıdaki konularda yetkinlik ve bilgi kazanmalarını sağlamaktır. 

Ders detayı

Bilişim Sistemleri Yönetimine (BSY) genel bakış. Organizasyon, yönetim ve Ağlaşmış Şirket: Küresel İşletmelerde BS, E-business; Bilişim Sistemleri ve Strateji. BS Altyapısı: Yeni gelişen teknolojiler, İş Zekası, BS güvenliği. Dijital Çağ’da Ana Sistem Uygulamaları: E-ticaret, bilgi yönetimi, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi (karar-destek sistemleri). BS’nin Kurulum ve Yönetimi. Bilgi, sistem, planlama, denetim, örgüt ve yönetim kavramları, bilgi işleyici olarak insan, karar alma süreci, seçenekler arasından seçme yöntemleri. 

Ders detayı

İş Analitiğine giriş. Veri temizleme, düzenleme, işleme ve analiz etme konularında temek fikirler. Büyük Veri kavramı. 

Ders detayı

Tasarım düşüncesi (design thinking), iş dünyasında birçok alanda problemlere yenilikçi bakış açısı getirerek çözüm sağlar. Tasarım düşüncesi nedir? Kendimizi yeniliğin lideri olmaya nasıl hazırlayabiliriz? Tasarım Düşüncesi, yenilikçi düşüncenin oluşmasında bize nasıl yardımcı olur? Tasarım düşüncesi fikirlerin test edilmesinde nasıl kullanılır?

Ders detayı

Yaşam döngüsü fazları, ihtiyaç belirleme teknikleri, ekip organizasyonu ve iletişimi, proje fizibilite değerlendirmesi ve risk analizi, tasarım incelemeleri, nesne yönelimli analiz ve tasarım, veri organizasyon ve dizaynı, yazılım ve sistem kalite metrikleri, uygulama kategorileri, yazılım paket değerlendirmesi, küreselleşme konuları, profesyonel ahlak kuralları.

Ders detayı

Ürün veya hizmet için müşteri talebini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan yönetim faaliyetleri. Tedarik zincirinin stratejik bakış açısıyla tasarlanması, örgütlenmesi, yönetimi ve denetimi için gerekli yönetim becerileri ve araçlarının sağlanması. Bilişim teknolojilerinin (BT) tedarik zinciri planlaması, optimizasyonu ve yürütülmesindeki rolü ve B2B, B2C ve işbirlikçi ticaret (c-ticaret) gibi modellerin TZY'nde kullanımı.

Ders detayı

Projelerin organizasyonel bağlamda yönetimi; projenin başlatılması, planlanması, yürütülmesi, kontrolü, raporlamanması ve tamamlanması. Proje entegrasyonu, kapsam, zaman, maliyet, kalite kontrolü ve risk yönetimi. Organizasyonlarda bilişim sistemlerinin kurulumu ya da revize edilmesinden kaynaklanan değişimlerin yönetimi.  Kullanıcı ekipleri ile birlikte çalışılması, eğitim ve dökümantasyon. Bilişim sistemleri uzmanının Değişim Yönetimi rolü.

Ders detayı

Stratejik kararları alma sürecinde yöneticileri etkileyen temel etkenler, yatırım sahiplerinin ihtiyaçlarıyla çevresel baskıların uzlaştırılmasına yönelik çalışmalar, çeşitli stratejik durumların, kültürel gelişmeler ve organizasyon içindeki değişimler gözönüne alınarak değerlendirilmesi. İşletme oyunları ve durum değerlendirmesi teknikleri.

Ders detayı

Örgüt ve insanların yönetimi. Yönetim’in temelleri. Karar verme süreçleri. Grupları anlamak, ve Etkin grupların oluşturulması konuları. Planlama ve kontrol süreçleri. Strateji oluşturulması ve uygulanması. ‘Learning Organziation’ – Öğrenen Örgüt. Örgüt yapısı. Liderlik, örgütsel kültür, değişim’in yönetimi konuları.

Ders detayı

İş dünyasına ait pratik problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla çözümü. İstatistiki hipotezlerin formüle edilmesi ve test edilmesi, testlerin sonuçlarının stratejik kararların alınmasında kullanılması. Yöneticilerin, eldeki verilerin ışığı altında istatistiki tahminler geliştirerek ileriye dönük kararlar almalarına yardımcı olabilecek teknikler.

Ders detayı

Bireylerin ve kurumların karşılıklı stratejik bağımlılıklarının olduğu bir durumda karar alıcıların davranış biçimlerinin incelenmesi. Karar alma süreçlerinde, oyun teorisi analizine ilişkin temel kavramlar. Mahkum ikilemi, güvenilir taahhüt, sinyal verme, risk alma, oylama ve pazarlık gibi konular.

Ders detayı

Olası bir iş kuruluşunun değerlendirilmesi ve tartışılması. Değerlendirme araçları, başlangıç maliyeti, pazarlama, iş kanunu, finans konularının ele alınması.

Ders detayı

KADRO

Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban

Yrd. Doç. Dr. Savaş Yıldırım

Dr. Taşkın Dirsehan

Selin Sarıkaya

SSS

 

BİLGİ’de Online öğrenme kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘BİLGİ LMS Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

Online eğitimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçilebilir. Sınıfınızdaki diğer öğrencilerle ise BİLGİ LMS’deki ders sayfaları ya da BİLGİ Online Linked-In Showcase sayfası üzerinden iletişim kurmak mümkün.

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

Program 3 dönemde tamamlanmaktadır.

Derslerde başarılı olabilmeniz için ders başına haftada 3-5 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

BİLGİ Online Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'ndaki derslerde ağırlıklı olarak final notunun %80’ni final sınavından oluşmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler ya da projerlerle tamamlanabilir.

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylı İstanbul Bilgi Üniversitesi diplomalarıdır ve üzerinde uzaktan eğitim ibaresi bulunmaktadır.

Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda internet erişiminiz olduğu takdirde Adobe Connect üzerinden eMIS canlı derslerini takip edebilirsiniz. Aynı şekilde internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan BİLGİ Learn sistemine ulaşabilirsiniz.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kabul Koşulları

- Online başvuru formunun doldurulması,

- Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi,

- Transkript.

Ücret

2019 – 2020 Akademik Yılı Lisansüstü Ücretleri