Sağlık Yönetimi

Program Hakkında

Sağlık Yönetimi Anabilim dalı, dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak kurulmuştur. Sağlık Yönetimi programı sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için lisans mezunu olmanın dışında hiçbir ön koşulu bulunmamaktadır.

Sağlık Yönetimi Online Yüksek Lisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın hedefi, Sağlık Yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi ve beceriyle donanmış, kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip,  Sağlık Yönetimi alanlarında isabetli karar verme yetkinliği olan, yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, ileri düzey işletmecilik ve yöneticilik bilgilerine hakim, sosyal ve etik sorumluluğu olan, çevresiyle etkili iletişim kurabilen,  sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, özel ve kamu kuruluşlarına uzman veya yöneticiler yetiştirmektir.

Sağlık Yönetimi Online Programı 3 yarıyıllık bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Programın öğretim dili Türkçedir. Toplamda 7 zorunlu ve 4 seçmeli ders bulunmaktadır.

 

BİLGİ Online Sağlık Yönetimi Programı (tezsiz) şu yönleriyle öne çıkmaktadır;

 • Sağlık Yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
 • Sağlık Yönetimi alanında ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme karar verme ve problem çözmede güncel bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Sağlık Yönetimi konusundaki uygulamaları değerlendirerek, mevcut uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
 • Profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için bulundukları yerden ayrılmadan online katılacağı sistem ile çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunar.
 • Programın seçmeli ders olanaklarını BİLGİ MBA programları imkanlarıyla genişleterek farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunar.
 • Öğrencilere Sağlık Yönetimi yüksek lisans müfredatını çevrim içi metotlarla kampüse katılımı zorunlu kılmadan sunar.

Kimler için BİLGİ Online Sağlık Yönetimi Programı?

 • Yoğun çalışma saatleriniz varsa,
 • İş programınız belirsizlikler içeriyorsa,
 • Yoğun seyahat programlarınız varsa,
 • İstanbul dışında yaşıyorsanız, ve
 • İstanbul’da çalışsanız dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız.

DERSLER

Bu dersin amacı; sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşlarda insan kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak ve temel insan kaynakları yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.

Ders detayı

Bu derste sağlık kurumları bakımından örgütlerde birey ve birey davranışları ile örgütsel davranışlar, değerler, tutumlar, algılama, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işe bağlılık, motivasyon teorileri ve uygulamaları, örgütlerde gruplar ve takımlar, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi, örgütlerde değişim ve gelişim, örgüt kültürü konuları ele alınacaktır.

Ders detayı

Bilim ve bilimsel araştırma, bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel araştırmada yapılan hata kaynakları, hipotez, değişken ve değişkenler arası ilişkiler, ölçüm ve ölçekleme, güvenirlik ve geçerlik, örnekleme, veri toplama teknikleri, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler, araştırma etiği.

Ders detayı

Sağlık, sağlık hizmetleri ve hastane hizmetlerinin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı gelişmeler, hastane yöneticiliğinin ayrı bir meslek olarak gelişmesi, değişen nüfus yapısı ve hastalık yapısı nedeniyle toplumun sağlık statüsünün iyileştirilmesinde tedavi edici sağlık hizmetlerinin artan önemi, bir sağlık kurumunun iyi bir şekilde yönetilmesinde hastane yöneticisinin göz önünde bulunduracağı temel unsurlar ve iyi bir hastane yöneticisinin sahip olması gereken özellikler  ve hastane sektöründe yaşanan gelişmeler.

Ders detayı

Hastanelerde kullanılabilecek kalite yönetimi yaklaşımları, kalite ölçme yaklaşımları, kalite iyileştirme modelleri, kalite iyileştirme araçları, klinik rehberler, hasta güvenliği: temel kavramlar, dış değerlendirme.

Ders detayı

Hizmet ve sağlık hizmeti kavramlarını açıkladıktan sonra, sağlık hizmetlerinin hedef kitle (Pazar) seçimi ve pazarlama karması üzerinden gerçekleştirilecek faaliyetlerinin stratejik planlama çerçevesinde anlatılması.

Ders detayı

Sağlık kurumları yönetimi ve ekonomisinin kavramsal ve teorik çerçevesinin incelenmesidir. Bu bağlamda sağlık sektörü ile ilgili temel iktisadi, yönetsel kavram ve düşünceler öncelikle ele alınacaktır. Ülkelerin sağlık statüsünün analizi, sağlık ekonomisi ve gelişimi, sağlık hizmetleri arz-talebi, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık sektöründeki güncel konu ve sorunlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders detayı

Sağlık Hukukunun Temel Kavramları, 1982 Anayasası ve Sağlık Hakkı, Hasta Hakları, Hekim Hakları, Hak Arama Yolları, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk Şartları, Hekim ve Hasta Arasındaki Hukuki İlişki, Hatalı Tıbbi Müdahale, Cezai Sorumluluk, İdari Sorumluluk, Hukuki Sorumluluk, Sağlık Personeli Tarafından İşlenebilecek Suçlar.

Ders detayı

Finansal raporlama araçları, firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi, finansal planlama yöntemleri, işletme sermayesi yönetimi, nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, işletme bütçelerinin hazırlanması, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularının öğretilmesini içermektedir.

Ders detayı

Bu ders Tedarik ve lojistik Yönetimiyle ilgili kavramları kapsar.

Ders detayı

Sağlık turizmi kavramı, sağlık turizmi pazarı ve endüstrisi, tedavi süreci, sağlık turizminde müşteri beklentileri, sağlık turizminde yasal ve etik konular, ekonomik, sosyal ve kurumsal açıdan sağlık turizmi, kaynak ve hedef ülke açısından sistem üzerindeki etkiler, Türkiye açısından sağlık turizmi, sağlık turizmi alanında yapılan araştırmalar.

Ders detayı

Bu ders, makro düzeyde sağlık politikalarını hem Türkiye hem de dünyadaki örnekleri ile birlikte ele almaktadır. Sağlık politikası kavramları, sağlık reformları, global sağlık politikaları, sağlık politikası analizi, Türkiye sağlık politikalarının analizi ve değerlendirilmesi ve ilgili diğer konular.

Ders detayı

Bu dersin içeriği; temel kavramlar, dış ve iç çevrenin analiz edilmesi, stratejik yönelimlerin belirlenmesi, kuruluşun uygulayacağı stratejilerin belirlenmesi, belirlenen stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Ders detayı

Bu dersin içeriğini halk sağlığı kavramı, amacı, epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevelans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarının uygulanması oluşturmaktadır.

Ders detayı

KADRO

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Mercanlıoğlu

Yrd. Doç. Dr. Bahattin Taylan

Yrd. Doç. Dr. Uğur Kevenk

Dr. Taşkın Dirsehan

SSS

 

BİLGİ’de Online öğrenme kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘BİLGİ LMS Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

Online eğitimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçilebilir. Sınıfınızdaki diğer öğrencilerle ise BİLGİ LMS’deki ders sayfaları ya da BİLGİ Online Linked-In Showcase sayfası üzerinden iletişim kurmak mümkün.

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

Program 3 dönemde tamamlanmaktadır.

Derslerde başarılı olabilmeniz için ders başına haftada 3-5 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

BİLGİ Online Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'ndaki derslerde ağırlıklı olarak final notunun %80’ni final sınavından oluşmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler ya da projerlerle tamamlanabilir.

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylı İstanbul Bilgi Üniversitesi diplomalarıdır ve üzerinde uzaktan eğitim ibaresi bulunmaktadır.

Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda internet erişiminiz olduğu takdirde Adobe Connect üzerinden eMIS canlı derslerini takip edebilirsiniz. Aynı şekilde internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan BİLGİ LMS sistemine ulaşabilirsiniz.

Mezuniyetiniz sonrası BİLGİ Mezunlar Derneği’ne üye olarak okulumuzun etkinliklerine katılmaya devam edebilirsiniz.

Evet. Diğer tüm örgün eğitim öğrencilerinin yararlandıkları etkinliklerden siz de yararlanabilirsiniz.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kabul Koşulları

- Online başvuru formunun doldurulması,

- Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi,

- Transkript.

Ücret

2018 - 2019 Akademik Yılı öğrenim ücretleri için tıklayınız.