e-MBA İngilizce

Program Hakkında

Neden BİLGİ e-MBA?

İşinizde ihtiyacınız olan, sizi geliştirecek bilgiye ulaşmak için mekan ve zamanla sınırlanmış bir yüksek lisans programına katılmak zorunda değilsiniz. Evrensel değerlerle donanmış kültürel ve bilimsel ortamıyla Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü ve yenilikçi bir rol üstlenen İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünya teknolojisini kaliteli eğitimiyle harmanlayarak öğrencilerine uzaktan eğitim fırsatı sunuyor.

 • Türkiye’nin ilk e-MBA programı,
 • İş dünyasının binlerce başarılı ismi BİLGİ e-MBA mezunu,
 • BİLGİ’nin MBA’deki gücü ve birikimi e-MBA’de,
 • bilgiMBA’in alanının önde gelen akademisyen ve iş dünyasının aranan isimlerinden oluşan akademik kadrosu e-MBA’de.

Kimler için BİLGİ e-MBA?

 • İstanbul dışında yaşıyorsanız,
 • Yoğun çalışma saatleriniz varsa, 
 • Yoğun seyahat programlarınız varsa,
 • İstanbul'da çalışsanız dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız,
 • Ya da sadece kariyerinizde bir adım öne geçmek istiyorsanız. 

DERSLER

İşletme Yönetimi dersi, hızla değişen ve yoğun rekabete dayalı iş dünyası için sağlam bir zemin hazırlar. Bu ders planlama, karar verme, kontrol, liderlik ve organizasyon gibi temel yönetim fonksiyonlarına bir giriş yaparak öğrencilere insan yönetimi ve proje üretimi gibi konularda teknik beceriler kazandırmaktadır. Derste, yönetim alanına ve güncel meselelere ışık tutularak, başarılı kurumların nasıl yönetildiği kapsamlı olarak incelenmektedir.

Ders detayı

Bu dersin amacı işletme ve yönetime ilişkin karar alma ve ortaya çıkan veya çıkacak olan problemlerin teşhisini çağdaş analitik yöntemlerle açıklamaktır. Birçok alanda olduğu gibi iş hayatı, ekonomik ve sosyal çevrede yaşanan hızlı ve engellenemeyen değişim sürecinde, isabetli ve hızlı karar alma ve sorgulama ihtiyacı artmıştır. Problemlere çözüm önerilerinden önce problemin teşhisi için sorgulama yetkinliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Doğru çözüm önerisi ve isabetli karar alma öncelikle problemin doğru teşhis edilmesiyle mümkündür. Karar alma sürecinde bilimsel, analitik veriye ve bilgiye dayalı bir karar vermenin yanı sıra sağduyu ile içgüdüsel kararlar almak  da bir yöntemdir.  Ancak büyük verilerin toplandığı günümüzde bu verilerin analizinde bilimsel ve analitik yöntemler kullanmak kaçınılmaz bir gerçektir.

Ders detayı

Bu ders, pazarlama faaliyetlerinin rolünü ve organizasyonlara olan katkısını ele almaktadır. Dersin içeriğinde, pazar araştırmalarındaki ana metotlar ve tüketici davranışlarındaki anahtar noktalar irdelenmektedir. Dersin sonunda, öğrenciler pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı problemleri ve karar verme aşamalarını analiz ederek, pazar araştırmalarının karar almadaki katkısını daha iyi anlayabilmektedirler.

Ders detayı

Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde, hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları incelemektedir. Öğrencilerin, alternatif proje ve yatırımlardan hangisinin seçileceği konusunda sistematik ve analitik bilgiye sahip olmaları, firmaların mali dökümanlarını kullanarak, performanslarını izlemek, ölçmek ve arttırmak için becerilere erişmeleri amaçlanmaktadır.

Ders detayı

Dersin amacı, stratejik karar alma sürecinde yöneticileri etkileyen temel etkenleri araştırmak ve yatırım sahiplerinin ihtiyaçları ile çevresel baskıları uzlaştırmaya çalışmaktır. Ayrıca, çeşitli stratejik durumların, kültürel gelişmeler ve organizasyon içindeki değişimler gözönüne alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Ders süresince, öğrencilere temel stratejik yönetim konularına yönelik gerekli becerilerin, işletme oyunları ve durum değerlendirmesi teknikleri aracılığıyla kazandırılması sağlanacaktır.

Ders detayı

Öğrenciler üniversitenin öğretim üyelerinin koordinasyonunda bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdürler. Bitirme projesindeki amaç, öğrencilere dersler dışında, kendi ilgi duydukları bir alanda daha derin bir çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Daha sonra öğrenci proje danışmanı gözetiminde projesini hazırlar ve dönem sonunda belirtilen tarihte teslim eder. Bitirme projesi bir dönemi kapsar ancak projede başarısız olan öğrenciler, 6 dönem sürelerini geçirmemeleri şartıyla 1 dönem uzatma alabilirler. Proje dersi başarısız (“F”) veya başarılı (“P”) olarak değerlendirilir, ve bu not ortalamaya katılmaz.

Ders detayı

Bu ders üretim ve işletme yönetimindeki ana ilkeleri incelemektedir. Mal ve servis üretimine yönelik kaynak yönetiminin anahtar noktaları ve bu noktaların stratejik yönetim kararlarındaki yeri bu dersin temel konusudur. Öğrenciler, yönetimlerin karşılaştırıldığı problemleri analiz ederek uygulama tecrübesi kazanmaktadırlar. Analiz edilen problemler, ilgili yazılım paketleri kullanılarak çözülmektedir. Böylece bu ders, öğrencilere, işletme yönetimininin ilkelerini uygulamaya geçirme ve karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturma konularında kolaylık sağlamaktadır.

Ders detayı

Günümüzde firmaların en değerli varlıkları markalarıdır. Dolayısıyla rekabet stratejilerini oluşturmada da markaları ve marka yönetimi önemli rol oynamaktadır. Marka, üründen daha önemlidir, tüketiciler ürünlerden fonksiyonel faydalar beklerken markalar tüketiciye hem fonksiyonel hem de duygusal faydalar sunmaktalar. Bu dersin amacı ise, marka ile ilgili temel pazarlama kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmak ve marka yönetim sürecini incelemektir.

Ders detayı

Tedarik Z inci ri Yönetimi (TZY), bir ürün veya hizmet için müşteri talebini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan tüm yönetim faaliyetlerini içerir. Bu bağlamda, TZY işletme sınırlarını aşarak tedarik z inci rindeki tüm katılımcılar arasında ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi üzerine odaklanır. Bu nedenle, günümüzde TZY, yönetimin en zorlu alanlarından biridir. Bu ders, tedarik z inci rini, stratejik bir bakış açısıyla, tasarlamak, örgütlemek, yönetmek ve denetlemek için gerekli yönetim becerilerini ve araçlarını sağlayacaktır. Ders, öğrencilerin tedarik z inci rinin stratejik önemini anlamalarına, tedarik z inci ri performansını ölçmeleri ve optimize etmeleri için gerekli analitik becerileri edinmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bilişim teknolojilerinin (BT) tedarik z inci ri planlaması, optimizasyonu ve yürütülmesindeki rolü ve B2B, B2C ve işbirlikçi ticaret (c-ticaret) gibi modellerin TZY’nde kullanımı gösterilecektir.

Ders detayı

Dersin amacı, kalite yönetiminin ve kalite paradigmalarının temel ilkelerini tanıtmaktır. Organizasyonlar, kalite kültürlerine göre incelenecektir. Ders öğrencinin, dünya çapında üretim ve servis şirketlerinin başarısı için anahtar konumdaki TQM anlayışlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. İşlenen konular arasında, çeşitli şirket ve kurumlarda kalite geliştirme yöntemlerinin uygulanması ve özelleştirilmesi, dünyada verilen kalite ödülleri, popüler six sigma yaklaşımı, ‘kıyaslama’ ve ‘yalın düşünce’ bulunmaktadır. Öğrencinin aktif katılımını sağlamak için şirket analizlerinde vaka incelemeleri ve ‘EFQM Mükemmellik Modeli’ veya Kalder-Tusiad ödülü uygulamaları kullanılacaktır. Dersin sonunda, öğrenci kalite perspektifinden global rekabetçiliği öğrenecektir.

Ders detayı

Bu ders, iki bölümden oluşmaktadır. Bir inci bölüm, günümüzde bir çok akademisyen, işadamı ve profesyonellerin bahsetmekte olduğu Yeni Ekonomi üzerinedir. Bugüne kadar üretilmiş bilgilerin ışığında Yeni Ekonomi’nin sosyal ve kültürel boyutları incelenecektir. İk inci bölüm, internetin gelişimine paralel olarak kendini gösteren internet ekonomisi veya diğer bir deyişle, e-işi ile ilgili bilgi vermektedir. Bu bölüm, yöneticilerin bu ortamdaki rol ve fonksiyonlarını gözden geçirmekte ve yeniden tanımlamaktadır. Bu bölümdeki konular, teknik ve teknik olmayan personelden oluşan bir ekip kurulması, ekiple iletişim, sanal ekip yönetimi ve online iş kavramı oluşturma pratiklerinden meydana gelmektedir.

Ders detayı

Bu dersin amacı, özellikle son dönemde ortaya çıkan yeni piyasa koşullarının tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini incelemektir. Şimdiye kadar pazarlama biliminin içerisinde yer alan tüketici davranışı artık ayrı bir disiplin olarak görülmektedir. Ders sonunda öğrenciler, bireyin davranışında motivasyonun rolünü, öğrenme süreçlerini, tavır, tutum ve davranışların dinamiklerini öğrenmiş olacaktır. Ayrıca kişilik, tüketici karar mekanizmaları ve bunlara bağlı olarak geliştirilen pazarlamayla iletişim stratejileri incelenecektir.

Ders detayı

Bu dersin amacı, insan kaynaklarının ana fonksiyonlarını uluslararası ve karşılaştırmalı bir perspektifle incelenmesini sağlamaktır. Bu amaçla, insan kaynakları yönetiminin organizasyon içindeki stratejik rolü analiz edilecektir. Dersin sonunda, öğrencilerin İnsan Kaynakları Yönetimi’nin anahtar noktalarını, insan kaynakları yöneticilerinin karşılaşıtıkları sorunları ve insan kaynakları departmanının firmadaki fonksiyonlarını anlamaları hedeflenmektedir.

Ders detayı

İş dünyasında sıklıkla işlenen bir konu tipik çalışma ortamındaki değişimlerdir. Geçmişte, çalışanların çoğu, organizasyonların pazarlama, muhasebe, bilgi işlem, ArGe gibi geleneksel fonksiyonel alanlarından birinde görev alırlardı. Günümüzde birçok şirket proje konsepti etrafında organize olmaktadır. Her ne kadar proje yönetimi son 40 senedir havacılıkta ve inşaat sektöründe kullanılıyor olsa da, kullanım alanı günden güne genişlemektedir. Günümüzde yüksek düzey yöneticilerden personele kadar birçok profesyonel, yönetici veya katılımcı olarak proje takımlarında yer almaktadır. Bu ders, proje yönetiminde bir temel oluşturmaya ve çağdaş proje yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı bazı becerileri kazandırmaya yönelik tasarlanmıştır. Amaç, proje yönetimi alanında bir dizi pratik metodun tanıtılması ve gerçek hayattan örneklerle desteklenmesidir. Bu ders, konuların üç önemli proje yönetimi kategorisi içinde işleneceği şekilde hazırlanmıştır: Proje yönetiminin organizasyonel unsurları, projeleri kontrol etmede ve planlamada sık kullanılan araçlar ve modern proje yöneticilerinin kullandığı yazılım paketleri.

Ders detayı

KADRO

Prof. Dr. Ege Yazgan

Prof. Dr. Gonca Günay

Prof. Dr. Lale Duruiz

Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen

Yrd. Doç. Dr. Aslı Elif Aydın

Yrd. Doç. Dr. Fatma Didin Sönmez

Yrd. Doç. Dr. Genco Fas

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baskın Yenicioğlu

Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban

Yrd. Doç. Dr. Pınar Yıldırım

Dr. Duygu Uygur

Dr. Faruk Ziya Fırat

Dr. Reşat Fırat Ersin

Dr. Talat İçöz

Dr. Uğur Başer

Can Pamir

SSS

 

BİLGİ’de Online öğrenme kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘BİLGİ LMS Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

Özellikle İstanbul dışında yaşayanlar, yoğun seyahat programları olanlar veya İstanbul’da çalışsalar dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşayan profesyoneller için online eğitim idealdir. Online eğitim sayesinde dileyen adaylar yüksek lisans eğitimlerinin mekan ve zamanını kendi seçme imkanı bulmaktadır.

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçebiyorsunuz. Sınıfınızdaki diğer öğrencilerle ise,  BİLGİ Learn deki ders sayfalarınız üzerinden,  ya da BİLGİ Online Linked-In Showcase sayfası üzerinden network oluşturmanız mümkün.

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

Derslerde başarılı olabilmeniz için ders başına haftada 3-5 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Program 3 dönemde tamamlanmaktadır.

BİLGİ Online Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'ndaki derslerde ağırlıklı olarak final notunun %80’ni final sınavından oluşmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler ya da projerlerle tamamlanabilir.

EİKY öğrencileri, örgün eğitim öğrencileriyle birlikte her akademik yılın sonunda yapılan mezuniyet törenine katılabilirler.

Mezuniyetiniz sonrası BİLGİ Mezunlar Derneği’ne üye olarak okulumuzun etkinliklerine katılmaya devam edebilirsiniz.

Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda internet erişiminiz olduğu takdirde Blackboard Mobile Learn üzerinden canlı dersleri takip edebilirsiniz. Aynı şekilde internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan BİLGİ Learn sistemine ulaşabilirsiniz.

Evet. Diğer tüm örgün eğitim öğrencilerinin yararlandıkları etkinliklerden siz de yararlanabilirsiniz.

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylı İstanbul Bilgi Üniversitesi diplomalarıdır ve üzerinde uzaktan eğitim ibaresi bulunmaktadır.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kabul Koşulları

 1. Online başvuru formunun doldurulması
 2. Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi
 3. Transkript (Üniversite düzeyinde alınmış bütün dersler ve notların dökümü)
 4. TOEFL (IBT ≥72), YDS / ÜDS / KPDS ≥ 60, BILET 3 ≥ 70*

5*YDS / ÜDS / KPDS / TOEFL puanı olmayan adaylar İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans İngilizce Yeterlilik Sınavı (BİLET 3) sınavına katılabilirler. Sınava katılmak için "bilet3@bilgi.edu.tr" adresine mail ile başvuru yapılmaktadır.

2019 – 2020 Akademik Yılı Lisansüstü Ücretleri