İnsan Kaynakları Yönetimi

Program Hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programı, insan kaynaklarının temel fonksiyonlarına ve günümüz hızla değişen koşullarında önemi gittikçe artan ve çalışan devamlılığını etkileyen güncel kavramlara odaklanmayı hedeflemektedir. Programın amacı, işletmelerde insan kaynakları uygulamalarını ve bu uygulamaların örgütsel çıktılar üzerindeki etkilerini anlamlandırıp gerekli becerilerle geliştirebilen yöneticiler yetiştirebilmektir.

Bu amaçla adaylar hem insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarını kapsayan hem de işletmelerde motivasyon ve liderlik gibi insan davranışını ve etkilerini  kapsayan diğer alanlarda dersler almaktadırlar. Programın temel amacı, esneklik ve adaptasyonun önem kazandığı günümüz koşullarında, işletmelerin en değerli kaynağı olan insan davranışını etkili verimli bir biçimde yönetebilme yeteneğini geliştirmektir.

Adaylar toplamda on ders olmak üzere, beş zorunlu ve beş seçmeli ders almaktadırlar. Zorunlu dersler kapsamında işe alım, eğitim ve geliştirme, yetenek yönetimi, performans yönetimi ve ücretlendirme gibi temel insan kaynakları dersleri yanında, iş hukuku, stratejik insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış dersleri almaktadırlar. Seçmeli dersler kapsamında amaç bir yandan adayların insan kaynakları alanında güncel konuları takip edebilmelerini sağlarken öte yandan da kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Seçmeli dersleri 3 alan seçmeli, 2 genel seçmeli listesinden alabilirsiniz. Genel Seçmeli Derslerini e-MBA Türkçe ve Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim derslerinden seçebilirsiniz. 

 

BİLGİ Online İnsan Kaynakları Yönetimi Programı (tezsiz) şu yönleriyle öne çıkmaktadır:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında uluslararası standartlarda eğitim,
 • Alanında uzman güçlü akademik kadro,
 • Sektörün deneyimli isimlerinden katkı,
 • Teori ve pratiği bütünleşik biçimde işleyen ders içeriği,
 • Coğrafi sınırların ötesinde networking ve takım çalışması,
 • Uzaktan eğitim tecrübesi, gücü ve birikimi.
   

Kimler için BİLGİ Online İnsan Kaynakları Yönetimi Programı?

 • İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen yönetici ve yönetici adayları,
 • Çalışanları daha motive ve üretken kılmak isteyen firma sahipleri,
 • İnsan Kaynkaları alanı dışında çalışan fakat insan kaynakları fonsiyonlarına hakim olmak isteyen yönetici ve yönetici adayları,
 • Firmalarını kurumsallaştırmayı hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri,
 • İnsan Kaynakları Yönetimine ilgi duyan lisans mezunları.

Program koordinatörü Doç. Dr. Başak Uçanok Tan

 

DERSLER

İnsan Kaynakları fonksiyonları arasında her geçen gün önem kazanan mutluluk, çalışan memnuniyeti ve iş hayatında mutluluk kavramları ve bu kavramların nasıl ölçüleceğini inceledikten sonra çalışma hayatından örnek uygulamalarla zenginleştirilmiş şekilde iş hayatında mutluluğun yönetiminin aktarılması ve diğer insan kaynakları fonksiyonları ile ilişkisinin  kurulması amaçlanmaktadır.

Ders detayı

Bu ders,günümüz organizasyonlarının ‘en değerli varlığı’ olan insan ile ilişkili konularda teorik bilgiler ve pratik uygulamalar içermektedir. İnsan Kaynaklarının organizasyonlar için önemi ve katma değerine yönelik temelleri öğrenecekler.

Ders detayı

İş hukuku dersi temel olarak iş ve işveren ilişkilerini kapsayan tüm kanun ve kuralları incelemektedir. Ders, iş kanunu ve işveren ilişkilerinin günümüz değişen çevre koşullarında iş ortamına olan etkilerini anlamlandırmaktadır.   

Ders detayı

Örgütsel davranış dersi temel olarak örgütlerde insan davranışı üzerine odaklanmaktadır. Dersin temel amacı işletmelerde insan davranışlarını incelemek ve beceriler geliştirmektir. Ders kişilik, değerler, motivasyon, tutum, grup dinamikleri, liderlik, örgütsel kültür, değişim ve etik gibi temel konulara odaklanmaktadır. 

Ders detayı

Yetenek Yönetimi dersi, kurumlarda yüksek performansı sağlamak için insan sermayesinin en etkin şekilde edinilmesi, geliştirilmesi, elde tutulması, ayrıştırılması ve benzeri gibi, yetenek yönetimi ile doğrudan ilgili kritik İK süreçlerine odaklanmaktadır. Ders kapsamında, çok uluslu firmalardan örnek bir İK yapısı ve sistemi çerçevesinde ilgili Yetenek Yönetimi araçları incelenmektedir.

Ders detayı

İşe Alım, Eğitim ve Gelişim dersi insan kaynakları işe alım, kadrolama, eğitim ve geliştirme fonksiyonlarına odaklanmaktadır. Doğru ve değişen iş ve çevre koşullarına ayak uydurabilecek insan kaynağını arama ve seçme teknikleri, farklı eğitim ve gelişim seçenekleri temel tartışma konularıdır.

Ders detayı

Bu ders insan kaynakları yönetiminin stratejik öneminin arttığı günümüz iş dünyasından, insan kaynakları fonksiyonlarını stratejik bir biçimde yönetilmesine ve işletmenin planlama, strateji geliştirme ve uygulamaları ile insan kaynakları fonksiyonlarının etkili bir biçimde entegre edilmesine odaklanmaktadır. 

Ders detayı

Değişim Yönetimi ve örgütsel gelişim dersi değişim, belirsizlik ve esneklik ile tanımlanan günümüz iş koşullarında çalışanların adaptasyon ve verimliliğini kolaylaştırıcı kavramlar üzerine odaklanmaktadır. Fırsatlar, inovasyon, adaptasyon, fasilitasyon, stres yönetimi ve değişim liderliği gibi konulara odaklanılmaktadır.

Ders detayı

Araştırma Yöntemleri dersi sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma metotları üzerine odaklanmaktadır. Veri toplama süreci, analizi ve sonuçların değerlendirilmesi üzerine odaklanılmaktadır.

Ders detayı

Liderlik ve İletişim dersi çalışanlar ve çalışan-lider arası etkileşimi kolaylaştırıcı temel kavramlara odaklanmaktadır. Güç ve etki yönetimi, takım yönetimi, stres ve uyum yönetimi konuları iletişim kavramları kapsamında detaylandırılacaktır.

Ders detayı

Koçluk ve Gelişim dersi kişisel farkındalık ve gelişim üzerine odaklanmaktadır. Farklı psikolojik yaklaşımlarla kişinin kendini tanıması ile üretken ve tatminkar ilişkiler geliştirebilme teknikleri üzerine odaklanılmaktadır.

Ders detayı

KADRO

Doç. Dr. Başak Uçanok Tan

Doç. Dr. Gülbeniz Akduman

Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu

Seda Ergüneş

SSS

 

BİLGİ’de Online öğrenme kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘BİLGİ LMS Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

Online eğitimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçilebilir. Sınıfınızdaki diğer öğrencilerle ise BİLGİ LMS’deki ders sayfaları ya da BİLGİ Online Linked-In Showcase sayfası üzerinden iletişim kurmak mümkün.

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

Derslerde başarılı olabilmeniz için ders başına haftada 3-5 saat ayırmanızı tavsiye ederiz.

Program 3 dönemde tamamlanmaktadır.

EİKY programında ki derslerde ağarlıklı olarak final notunun %80’ni  final sınavı oluşmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler ya da projerlerle tamamlanabilir.

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylıdır ve diploma üzerinde Uzaktan eğitim ibaresi bulunmaktadır.

EİKY öğrencileri, örgün eğitim öğrencileriyle birlikte her akademik yılın sonunda yapılan mezuniyet törenine katılabilirler.

Mezuniyetiniz sonrası BİLGİ Mezunlar Derneği’ne üye olarak okulumuzun etkinliklerine katılmaya devam edebilirsiniz.

Evet. Diğer tüm örgün eğitim öğrencilerinin yararlandıkları etkinliklerden siz de yararlanabilirsiniz.

Kabul Koşulları

Öğrenci Kabul Koşulları

- Online başvuru formunun doldurulması,

- Üniversite diploması veya mezuniyet belgesi,

- Transkript.

Ücret

2019 – 2020 Akademik Yılı Lisansüstü Ücretleri